g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

derivació

1 Afixos

Les paraules d'una mateixa família tenen un element en comú, anomenat arrel o lexema.

Exemple: fort, fortor, enfortir, fortificar, fortalesa,

Anomenem afixos les partícules que s'annexen a l'arrel d'un mot a fi de compondre'n un altre de significació diferent.

  • Prefix: afix afegit al principi d'un mot per formar-ne un altre
  • Sufix: afix afegit al darrere d'un mot per tal de formar-ne un altre.
  • Infix: afix introduït a l'interior d'un mot.

Quan unim aquests afixos a l'arrel, de vegades es produeixen canvis ortogràfics:

 

c → qu sec sequedat c → g foc foguera
ç → c caça cacera ig → g assaig assagista
s → ss espès espesseir ig → tg lleig lletgesa
gu → gü aigua aieta u → v neu nevada
j → g granja granger t → ç curt escurçar

 

2 Pseudoderivats

Anomenem pseudoderivats aquelles paraules cultes que no s'escriuen com la resta de paraules de la mateixa família, ja que provenen directament del llatí i no de paraules catalanes.

 

Primitiu Derivats Pseudoderivat
boca boqueta, bocassa bucal
jove jovent, joventut juvenil
corb corbador, encorbar curvatura
llac llacuna, llacs lacustre

 

3 Prefixos

Els prefixos són afixos que es col·loquen davant de la paraula, és a dir, partícules que s'afegeixen a un lexema per formar derivats.

Prefix Significat Exemple
a-1 abaixar, aclarir; acostumar, apedaçar;
allunyar, apropar
a-2 acord, adduir, aportar
a-3 oposició, privat de aconfessional, anaeròbic, apolític
ab-1 allunyament, separació abdicar, abducció, abscís, absència
ab-2 prefix d'unitats electromagnètiques abampere, abcoulomb, abvolt
amfi- ambdós amfibi, amfibologia
ana- a través de, sobre, de nou, enrere, contra
ante- anterior antebraç, antediluvià, antepenúltim, anteposar, antesala
anti- oposat antibiòtic, antiaeri, antidemocràtic
apo- apartat de, destacat, independent, mancat de
avant- a l'interior de avantbraç, avantposar
arxi- que mana, que precedeix arxiduc, arxifonema; arquebisbe, arquitecte
ben- bendir, benviure; benefactor, beneplàcit
auto- un mateix autodidactic, automòbil
bes-1 dues vegades besavi
bes-2 valor pejoratiu bescanviar, bescomptar
bi- dos, dues voltes bicicleta, biennal, biplaça
circum- al voltant circumferència, circumvolució;
circumloqui, circumstància
co- amb, en companyia de col·laborar, coincidir, consogre, coparticipant, comportar
cat(a)- sota cataclisme, càtode
contra- nocions d'oposició, complementarietat, neutralització, equilibri; duplicació; contraatacar, contradir, contraporta, contraobertura ; contraalmirall, contramestre;
de- separació, abaixament deforestar, deflagració, degradació, deportar
des- separació; acció contrària; negació desfer, deslligar, descansar, desordre;
difusió, disposar
di(a)- a través diàfan, diagrama
en- posar, convertir empobrir, ennegrir; emboçar, enllustrar;
endarrerir, endinsar
en- punt de partida en l'espai o el temps endur-se, enfilar-se, emportar-se (verbs de moviment)
endo- dintre, a l'interior endogàmia
eso- dins de esotèric, estropia
ex- cap a fora, des de elaborar, emanar, eradicar, exhonerar, expropiar, estirar, eixorellar
ex(o)- fora, a l'exterior exotèrmic, exocèntric, exoenzim
extra- fora de; sense, llevat de; molt extramurs, extraordinari, extrapolació
eu- bo eufemisme, eufòria
hemi- mig, meitat hemiplegia, hemisferi
hiper- excés, preeminència hipercrític, hipertensió
hipo- inferioritat, subordinació, proximitat hipòcrita, hipogàstri, hipoglucèmia, hipòtesi
fora- a la part exterior foragitar, forassenyat, foravial
in-1 privació, absència inhumà, il·legal, innecessari
in-2 dins, que comença imposar, inherent, injecció
infra- sota, situat fora de infrasònic, infrahumà
inter- entre, reciprocitat intercel·lular, intercanviar, entremig
intro- a l'interior de intromissió, intramuscular
mal- malament malagraït, malformat, malpensar
mega- gran megacòlon, megaconcert
met(a)- canvi de, més enllà de metabolisme, metallenguatge, metapsíquic
micro- petit microcircuit, microcirurgia, microprocessador
menys- a l'interior de menysprear, menystenir, menysvalorar; minusvàlid
mono- un monosíl·lab, monòcrom
multi- amb molts de multiforme, multimèdia, multinacional
no- el contrari de no-beligerància, no-intervenció
pan- tots pancromàtic, panteisme
par(a)- prop de, cap a, contra paradigma, paradoxa, paramilitar
pen- quasi península, penombra
per- a través de, durant, superlatiu; pervenir, perborat; perjudici, perllongar
peri- al voltant periartritis, periflebitis
pluri- amb molts de pluriocupació, plurilingüe
poli- amb molts de políclínica, poligàmia
post- després, darrere postdata, postoperatori
pre abans preàmbul, preconcebut, premonició
pro- abans, davant, a favor de; en representació de prooxidant, procomunista; procònsol
pro- a favor de proenzim, progàmeta
prop- pròxim propdit, propparent, propvinent
proto- primer, principal protozou, protohistòria
pseudo- fals pseudònim, pseudoproblema
quasi- com si fos, en certa manera quasicontracte, quasidelicte
re- de nou reconstruir, redefinir, rehabilitació
retro- darrere, endarrere, enrere retrovenda, retroprojector, rereguarda, reüll
semi- mig semicercle, semidesnatat
sin- junts síl·laba, sinalefa, simpatia, endogàmia
sota- davall, a sota de sotavent, sotabosc, sotsarrendador, sotsdirector
sub- sota subdesenvolupat, subestació, subsector; suportar, suspendre, succeir, suscitar, suggerir; socórrer, sostreure
super- més enllà, en abundància sobrecàrrega, sobreviure, sobreabundància, sobredosi, superabundància, supermercat
supra- sobre suprarenal, supraconductor
sus- amunt, cap a dalt dessusdit, susdit, suara, suallà, suaquí
trans- enllà de, a través de, canvi transatlàntic, transportar, trametre, transmetre; traspassar, traslluir, ; travessar, trabucar
ultra- més enllà de, en grau extrem ultrapassar, ultraviolat, ultrasònic; ultraconservador, ultralleuger
uni- format per un unifamiliar, unidimensional
vice- qui ocupa un càrrec en absència del detentor vicerector, visrei, virrei, vescomte

Activitats per practicar

132 133 134 135 136 139 140 141 142