g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

el gerundi i el participi

1 el participi

• gramaticalment equivalent a un adjectiu, és la forma que apareix en la major part dels temps compostos.
• Es caracteritza, com l'adjectiu, per tenir flexió nominal (de gènere i nombre): aparegut, apareguda, apareguts, aparegudes.
Concorda amb el complement directe en el cas que aquest vagi expressat per un pronom definit: el, la, els i les ( l'he sentida, els he portats, les he escrites ).

1.1. Els verbs acabats en -ndre fan el participi en -ès
1.2. Els verbs acabats en -ldre fan el participi en -olt o -ut
1.3. Els verbs acabats en -èixer fan el participi en -gut
1.4. Els verbs acabats en -ler fan el participi en -gut

soler -> solgut, valer ->valgut, voler ->volgut

1.5. Altres participis irregulars

2el gerundi:

• gramaticalment equivalent a un adverbi.
• és la forma utilitzada sovint per a expressar la durada o simultaneïtat amb altres accions.

1. El gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal.

 • Va entrar a la casa baixant per dins de la xemeneia
 • Treballant així, no acabarem mai.
 • Les sol·licituds s'han de presentar seguint el procés establert.

2. No pot expressar un fet que sigui conseqüència d'un altre, o que passa a continuació d'un altre.

 • Va caure de la moto trencant-se i es va trencar el braç.
 • Van anul·lar la reunió, convocant-la i la va convocar per a la setmana següent.
 • La comissió va estudiar el reglament, aprovant-lo i el va aprovar tot seguit.

3.Aquesta forma verbal és part integrant, com a segon terme, de les perífrasis verbals:

 1. Durativa: estar + gerundi (estan jugant a futbol)
 2. Reiteratives:
  1. anar + gerundi: ho va explicant.
  2. seguir + gerundi: ho segueix explicant.
  3. continuar + gerundi: ho continua explicant.

4. El gerundi té també una forma composta: havent sortit.

Activitats per practicar

72 74 75 76 77 81 143 144 145