g plus

Internet Explorer és un navegador MORT! Si us plau, utilitzeu un altre navegador.

entesos!

teoria

Resum teòric dels aspectes bàsics de la gramàtica catalana

L'enxaneta: un ésser fabulós

les grafies s/ss c/ç z

1 la essa sorda - fonema/s/

11 la grafia s

S'escriu s per representar la essa sorda /s/ en els cassos següents:

• a principi de mot:
• entre consonant i vocal
• a fi de mot
• després dels prefixos:
• en els mots compostos;

12 la grafia ss

• entre vocals:
• en femenins formats amb el sufix -essa:
• en mots formats amb prefixos acabats en -s

13les grafies c i ç

•davant de a/o/u
• a final de paraula:
• En els sufixos -ança i -ença:

2 la essa sonora - fonema /z/

21 la grafia z

• a principi de mot

Zàmbia, zero, zoo, zodíac, zona...

• entre vocals
• En els compostos de esquizo-, rizo-, piezo-, -zoic, -zoide, -zou

rizomorf, mesozoic, paleozoic; esporozous, protozou; espermatozoide...

• en un grup de paraules procedents del grec:

amazona, azalea, àzim, azimut, azot, bizantí, coriza, esquizofrènic, ozó, piezòmetre, topa zi, trapezi.

• entre consonant i vocal:

colze, galzeran, onze, ximpanzé

22la grafia s

• S'escriu s entre vocals:

23el digraf tz

• alguns numerals:

onze, dotze, ... onzè, dotzè...

•Els verbs formats amb el sufix -itzar (i els derivats -itzador, -ització, itzable)
• en alguns mots com ara:

Activitats per practicar

43 55 56 57 64 68 69 254 255 256 257 258 259